十住

The ten stages, or periods, in bodhisattva-wisdom, prajñā [lang id =1028]般若, are the [lang id =1028]十住; the merits or character attained are the [lang id =1028]十地 q.v. Two interpretations may be given. In the first of these, the first four stages are likened to entry into the holy womb, the next four to the period of gestation, the ninth to birth, and the tenth to the washing or baptism with the water of wisdom, e.g. the baptism of a Kṣatriya prince. The ten stages are
(1) [lang id =1028]發心住 the purposive stage, the mind set upon Buddhahood;
(2) [lang id =1028]治地住 clear understanding and mental control;
(3) [lang id =1028]修行住 unhampered liberty in every direction;
(4) [lang id =1028]生貴住 acquiring the Tathāgata nature or seed;
(5) [lang id =1028]方便具足住 perfect adaptability and resemblance in self-development and development of others;
(6) [lang id =1028]正心住 the whole mind becoming Buddha-like;
(7) [lang id =1028]不退住 no retrogression, perfect unity and constant progress;
(8) [lang id =1028]童真住 as a Buddha-son now complete;
(9) [lang id =1028]法王子住 as prince of the law;
(10) [lang id =1028]灌頂住 baptism as such, e.g. the consecration of kings. Another interpretation of the above is:
(1) spiritual resolve, stage of śrota-āpanna;
(2) submission to rule, preparation for Sakṛdāgāmin stage; 
(3) cultivation of virtue, attainment of Sakṛdāgāmin stage;
(4) noble birth, preparation for the anāgāmin stage;
(5) perfect means, attainment of anāgāmin stage;
(6) right mind, preparation for arhatship;
(7) no-retrogradation, the attainment of arhatship;
(8) immortal youth, pratyekabuddhahood;
(9) son of the law-king, the conception of bodhisattvahood;
(10) baptism as the summit of attainment, the conception of Buddhahood.
* * *
菩薩修唯識行的四十一階位中, 此為第一至第十位。 此心安全於般若空理, 曰住。 這十住是: 一、 發心住: 此位菩薩, 發菩提心, 修十信行。 二、 治心住: 此位菩薩, 修身口意三業, 大悲一切有情。 三、 修行住: 此位菩薩, 修勝理觀, 起六度妙行。 四、 生貴生: 此位菩薩, 依聖法教化眾生, 有如自聖賢正法中生, 種性高貴。 五、 方便住: 此位菩薩, 所修善根, 利生方便具足。 六、 正心住: 此位菩薩, 於一切毁譽, 心定不動。 七、 不退住: 此位菩薩, 於所聞法, 心不退轉。 八、 童真住: 此位菩薩, 三業清淨, 離世間法之染著。 九、 法王子住: 此位菩薩, 通達二諦之理, 了悟法王之法, 有如將襲王位之王子。 十、 灌頂住: 此位菩薩, 修行漸勝, 堪受法王之位。
* * *
◆﹝出楞嚴經﹞ 謂菩薩約位進修, 以妙覺為本, 此覺由信而入, 入則能住, 故自發心住至灌頂住, 通為十種也。 〔一、 發心住〕, 謂由前十信, 相躡進修, 作真方便, 顯發十住之心, 此心真精, 發本明耀, 令彼十信之用, 於明耀中, 遍互涉入, 圓成一心之德。 經云: 以真方便, 發此十心, 心精發輝, 十用涉入, 圓成一心, 名發心住。 (十用, 即十信之用也。 ) 〔二、 治地住〕, 謂由前所發之心, 淨如琉璃; 所證之理, 顯若精金。 因此妙心, 契於理地。 經云: 心中發明, 如淨琉璃, 內現精金, 以前妙心, 履以成地, 名治地住。 (梵語琉璃, 華言青色寶。 履, 即治也, 亦造入之義。 ) 〔三、 修行住〕, 修行者, 起行造心也。 謂前發心、 治地二住之智, 俱已明了; 由明了故, 遍修諸行, 皆無留礙。 經云: 心地涉知, 俱得明了, 遊履十方, 得無留礙, 名修行住。 (十方者, 四方四維上下也。 ) 〔四、 生貴住〕, 謂由前妙行, 冥契妙理, 將生佛家, 為法王子。 故曰生貴。 經云: 行與佛同, 受佛氣分; 如中陰身, 自求父母, 陰信冥通, 入如來種, 名生貴住。 (中陰者, 謂現身已謝, 後身未生, 於此之中, 識未託胎之時也。 ) 〔五、 方便具足住〕, 謂由前妙行, 既與佛同, 則自行利他, 善巧方便, 具足不缺。 經云: 既遊道胎, 親奉覺胤, 如胎已成, 人相不缺, 名方便具足住。 (道胎者, 謂道果之胎, 以喻菩薩之入聖道也。 覺胤者, 覺即是佛, 謂佛之胤嗣也。 ) 〔六、 正心住〕, 謂前行相, 雖與佛同, 心相有異, 未名正心。 至此, 則心相不異, 方名為正。 經云: 容貌如佛, 心相亦同, 名正心住。 〔七、 不退住〕, 謂前心行二相, 既與佛同, 則佛身、 佛心, 二種合成, 日以滋益, 漸漸增長, 唯進無退。 經云: 身心合成, 日益增長, 名不退住。 〔八、 童真住〕, 體微曰童, 謂其體雖微, 已具佛十身靈妙之真相矣。 經云: 十身靈相, 一時具足, 名童真住。 (十身者, 菩提身、 願身、 化身、 力持身、 相好莊嚴身、 威勢身、 意生身、 福德身、 法身、 智身也。 ) 〔九、 法王子住〕, 謂自發心至生貴, 名入聖胎; 自方便具足至童真, 名長養聖胎; 至此長養功成, 名出聖胎。 既出胎已, 則為佛之真子, 而繼紹佛種也。 經云: 形成出胎, 親為佛子, 名法王子住。 〔十、 灌頂住〕, 謂表菩薩既成佛子, 堪行佛事。 佛以智水而灌其頂, 猶如剎利、 轉輪王之子受職, 而父王以大海水灌其頂也。 經云: 表以成人, 如國大王, 以諸國事, 分委太子。 彼剎利王世子長成, 陳列灌頂, 名灌頂住。 (剎利, 梵語具云剎帝利, 華言田主。 ) ◆會理之心, 安住不動, 名之為住。 一發心住、 二治地住、 三修行住、 四生貴住、 五具足方便住、 六正心住、 七不退住、 八童真住、 九法王子住、 十灌頂住。
* * *
菩薩五十二位修行中, 第二個十位名十住, 因信心既立, 能住佛地也。 又因發起大心, 趣入妙道, 故又名十發趣。 一、 發心住。 以真方便, 假十信之用, 圓成一心, 名發心住。 二、 治地住。 以前妙心, 履以成地, 則一切皆治, 名治地住。 三、 修行住。 心所涉知, 俱得明了, 遍修諸行, 皆無留礙, 名修行住。 四、 生貴住。 冥契妙理, 行與佛同, 氣分感通, 成如來種, 名生貴住。 五、 方便具足住。 自利利他, 方便具足, 名方便具足住。 六、 正心住。 心念同佛, 惟得其正, 名正心住。 七、 不退住。 身心增長, 無有退缺, 名不退住。 八、 童真住。 佛之十身靈相, 一時具足, 如童真之可貴, 名童真住。 九、 法王子住。 長養聖胎, 紹隆佛種, 堪作法王之子, 名法王子住。 十、 灌頂住。 菩薩既為佛子, 佛以智水灌頂, 藉表成人, 名灌頂住。

Dictionary of Buddhist terms. 2013.

Look at other dictionaries:

  • 十住 — 即十地。 南朝 宋 謝靈運 《菩薩贊》: “爰初四等, 終然十住。” 南朝 梁 沈約 《瑞石像銘並序》: “十住髣彿於林衡, 應真肸蠁於清夜。” 湯用彤 《漢魏兩晉南北朝佛教史》第二分第十六章: “古亦曰十住, 即《華嚴經》之十地。”參見“ ”。 …   Big Chineese Encyclopedy

  • 十住为二依 → 十住為二依 — 十住亦圓教位次也。 謂此位之人, 惑破理顯, 功用轉深, 能令眾生聞法開解, 修行證果, 而可依止, 故為二依也。 (十住者, 發心住、 治地住、 修行住、 生貴住、 具足住、 正心住、 不退住、 童真住、 法王子住、 灌頂住也。 ) …   Dictionary of Buddhist terms

  • 十住為二依 — 十住亦圓教位次也。 謂此位之人, 惑破理顯, 功用轉深, 能令眾生聞法開解, 修行證果, 而可依止, 故為二依也。 (十住者, 發心住、 治地住、 修行住、 生貴住、 具足住、 正心住、 不退住、 童真住、 法王子住、 灌頂住也。 ) …   Dictionary of Buddhist terms

  • 十义──妙高十义喻十住菩萨行 → 十義──妙高十義喻十住菩薩行 — ﹝出華嚴經疏﹞ 妙高, 即須彌山也。 以其四寶所成, 出七金山之上, 故名妙高。 如來說華嚴經時, 以自在神力, 升此山頂, 加被法慧菩薩, 說十住菩薩之法行有此十喻焉。 (梵語須彌, 華言妙高。 四寶者, 金銀琉璃水精也。 七金山者, 一雙持、 二持軸、 三擔木、 四善見、 五馬耳、 六障礙、 七持地, 皆言金者, 有金色光明故也。 ) 〔一、 體妙〕, 謂此山以四寶所成, 其體勝妙。 以喻菩薩由聞思修, 解四法而為妙體也。 (聞謂聞受佛法, 思謂思惟佛法, 修謂修習佛法,… …   Dictionary of Buddhist terms

  • 十住初心入法界 — 謂利根菩薩, 即於初住位中, 破無明惑, 證入法界平等之理, 得不退轉, 是名十住初心入法界也。 (十住者, 發心住、 治地住、 修行住、 生貴住、 方便具足住、 正心住、 不退住、 童真住、 法王子住、 灌頂住也。 ) …   Dictionary of Buddhist terms

  • 十義──妙高十義喻十住菩薩行 — ﹝出華嚴經疏﹞ 妙高, 即須彌山也。 以其四寶所成, 出七金山之上, 故名妙高。 如來說華嚴經時, 以自在神力, 升此山頂, 加被法慧菩薩, 說十住菩薩之法行有此十喻焉。 (梵語須彌, 華言妙高。 四寶者, 金銀琉璃水精也。 七金山者, 一雙持、 二持軸、 三擔木、 四善見、 五馬耳、 六障礙、 七持地, 皆言金者, 有金色光明故也。 ) 〔一、 體妙〕, 謂此山以四寶所成, 其體勝妙。 以喻菩薩由聞思修, 解四法而為妙體也。 (聞謂聞受佛法, 思謂思惟佛法, 修謂修習佛法,… …   Dictionary of Buddhist terms

  • 十住心 — じゅうじゅうしん【十住心】 〔仏〕 空海が「十住心論」で説いた, 真言宗の教判。 動物的な心のあり方から, 真言宗の教えに至る心の段階を十に分け, 儒教や仏教の各宗派を体系的に位置づける。 …   Japanese explanatory dictionaries

  • 十住心論 — じゅうじゅうしんろん【十住心論】 「秘密曼荼羅十住心論」の略称。 一〇巻。 空海著。 九世紀前半成立。 …   Japanese explanatory dictionaries

  • 十住心 — 是密宗的教相判釋。 一、 異生羝羊心, 異生, 謂凡夫, 凡夫不辨善惡, 但念淫食, 如彼羝羊, 此即三惡趣的修因。 二、 愚童持齋心, 即由外因緣發起善心, 或行世善, 或持五戒, 此即人間之果報。 三、 嬰童無畏心, 即求生天上, 離惡趣苦, 或修十善, 此是大乘的住心。 (以上三心, 為世間住心, 在佛法五乘中, 屬人天乘。 )四、 唯蘊無我心, 即已空人我, 唯存五蘊, 此是聲聞乘的住心。 五、 拔業因種心, 即觀十二因緣, 拔惑業因緣之種, 出於三界, 此是緣覺乘的住心。… …   Dictionary of Buddhist terms

  • 铜宝轮对十住位 → 銅寶輪對十住位 — 銅似金色, 不具金用。 雖無鐵之麤垢, 而猶有查滓, 若鍊磨攻治, 則能成諸器皿, 濟用於世。 謂十住菩薩, 已斷見、 思之惑, 如離麤垢, 於四十一品無明之惑未能盡斷, 如銅之猶有查滓。 惑既分斷, 德亦分顯, 故能從體起用, 隨類現形, 化諸眾生, 如器成濟世。 故以銅寶輪對十住位也。 (十住者, 發心住、 治地住、 修行住、 生貴住、 方便具足住、 正心住、 不退住、 童真住、 法王子住、 灌頂住也。 四十一品者, 謂十住、 十行、 十回向、 十地、 等覺, 各一品也。 ) …   Dictionary of Buddhist terms

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.